Siirry sisältöön

Mitä on monimuotoisuus ja monimuotoisuuden johtaminen?

Työelämän monimuotoisuudella eli diversiteetillä viitataan ryhmän koostumukseen: siihen, että ryhmän jäsenet poikkeavat toisistaan esimerkiksi sukupuolen, iän, terveydentilan, seksuaalisen suuntautumisen, yhteiskuntaluokan, vamman, uskonnon, kansalaisuuden ja kielitaustan mukaan. Se mikä diversiteettiä lisää riippuu aina organisaatiokontekstista: esimerkiksi miesvaltaisella alalla naisten mukaan tulo vahvistaa diversiteettiä ja päinvastoin.

Jotta monimuotoinen ryhmä voisi toimia hyvin yhdessä, on jokaisen organisaation jäsenen voitava kokea joukkoon kuulumista, arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia, taustastaan riippumatta, työilmapiirin on siis oltava inklusiivinen. Inklusiivisuuden kokemukseen vaikuttavat esimerkiksi organisaation eri käytännöt, toimitilaratkaisut tai yksilöiden välinen viestintä, kuten mikroaggressiot, tahattomat tai tahalliset kommentit ja kysymykset, jotka viestivät ennakkoluuloista.

Yritysten ja muiden organisaatioiden näkökulmasta katsottuna myös henkilöstön erilainen koulutus, kokemus, kyvyt, taidot, työnteon tavat, kulutustottumukset, arvot ja elämäntyyli voivat tarjota monenlaista osaamista, näkemystä, uudenlaista työn tekemisen mallia ja ideoita, joita työnantajat sekä tuotteiden tai palvelujen tarjoajat voivat hyödyntää liiketoiminnassaan.

Asiakkaan näkökulmasta katsottuna yhdenvertaisuuden kokemus ilmenee esimerkiksi hänelle sopivana valikoimana, tuotteiden ja palvelujen saatavuutena, käytettävyytenä, saavutettavuutena tai esteettömyytenä.

Monimuotoisuuden johtaminen tarkoittaa oikeudenmukaisen ja tuottavan työ- ja toimintakulttuurin luomista, missä jokainen tuntee olevansa osallinen ja arvostettu niin työntekijänä, asiakkaana kuin muidenkin sidosryhmien jäsenenä. Yhdenvertainen kohtelu ja oikeudenmukaisuuden kokemus voidaan nähdä käyttövoimana, jonka yritys voi varmistaa tarjoamalla vaihtoehtoja esimerkiksi työnteon tapoihin, järjestelyihin, vapaisiin, palkitsemiseen, koulutukseen ja kehittämiseen.

Miksi monimuotoisuuteen kannattaa ja pitää panostaa?

Monimuotoisuuden johtaminen on olennainen osa riskienhallintaa ja keino varmistaa toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Monet yhteiskunnalliset ja globaalit muutospaineet kirittävät organisaatioita kehittämään johtamista, toimintakulttuuria, asiakaspalvelua, tuotteita ja palveluita monimuotoisuuden näkökulmasta. Muutoksista keskeisimpiä ovat:

Mitkä ovat monimuotoisuuden liiketoimintahyödyt?

Useimmille yrityksille monimuotoisuuden johtaminen on jo kilpailukyvyn kannalta välttämätöntä. Tätä todistavat monet kansainväliset tutkimukset (esim. McKinsey&Company, Diversity wins: Why Inclusion matters, 2020 ; Deloitte, Diversity & Inclusion Revolution, 2018), joiden mukaan monimuotoisuus ja inklusiivisuuden kokemus korreloivat positiivisesti muun muassa tuottavuuteen, riskienhallintaan ja innovatiivisuuteen:

Monimuotoisuuden hyödyt eivät kuitenkaan toteudu ilman käytännön tekoja. Siksi käsissäsi onkin nyt paketti, joka auttaa alkuun ja helpottaa tavoitteiden ja suuntaviivojen määrittämisessä: Lataa käyttöönne Monimuotoisuuden johtamisen itsearviointi -työkalu.